Tj Addemans Sacko
"Sacko"

 

Protokoll Mentalbeskrivning

Gjord i Växjö den 15/10 - 00
Mentalbeskrivare: Ingegerd Gunneriusson

 

*

1

2

3

4

5

1a. Kontakt
Hälsning
Avvisar kontakt- morrning och/eller bitförsök. Undviker kontakt- skyggar och drar sig undan. Accepterar kontakt, helt oengagerad, men drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla.
1b. Kontakt
Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt Strävar mot föraren eller stretar åt annat håll Följer med hela sträckan, neutral. Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt.
Visar intensivt intresse mot testledaren. Hoppar, gnäller.
1c. Kontakt
Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med föraren. Accepterar.
Är neutral.
Accepterar. Svarar med kontaktbeteende. Accepterar.
Intensivt kontaktbeteende mot testledaren.
2a. Lek 1
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. Lek 1
Gripande
Griper ej. Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt, eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
2c. Lek 1
Dragkamp
Biter ej. Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper.
3a. Jakt
Förföljande
Startar ej. Startar men avbryter. Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. Jakt
Gripande
Nonchalerar bytet/
springer ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper. Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
4. Aktivitet Är ouppmärksam ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn.
Enstaka aktivitets- höjningar.
Är uppmärksam men ngt orolig. Vandrar runt och nosar. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.
5a. Avst.lek
Intresse
Engageras ej av figuranten. Ointresserad Kontroll, avbrott kan förekomma. Intresserad, följer figuranten utan avbrott. Intresserad, vill iväg.
Enstaka startförsök
Mycket intresserad.
Vill iväg. Upprepade startförsök.
5b. Avst.lek
Hot/agg
Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del. Visar hotbeteenden
skall och morrningar under momentets första del.
Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första o andra del.
5c. Avst.lek
Nyfikenhet
Går ej fram till figuranten. Ointresserad. Går fram när figuranten pratar eller bollar med förem. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt till figuranten utan hjälp.
5d. Avst.lek
Leklust
Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5e. Avst.lek
Samarbete
Visar inget intresse. Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv fig. Uppmanar passiv figuranten till fortsatt lek.
6a. Överraskn.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
6b. Överraskn.
Hot/agg
Visar inga hotbeteende. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeetenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. Överraskn.
Nyfikenhet
Går fram när föraren lägger ner overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen utan hjälp.
6d. Överraskn.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten temoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. Överraskn.
Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. Ljudkänsl.
Rädsla
Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter. Flyr mer än 5 meter.
7b. Ljudkänsl.
Nyfikenhet
Går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden. Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.
7c. Ljudkänsl.
Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver. Liten båge, el liten tempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. Ljudkänsl.
Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. Spöken.
Hot/agg
Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeetenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b. Spöken.
Kontroll
Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
8c. Spöken.
Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen.
8d. Spöken.
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten/lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till spöket utan hjälp.
8e. Spöken.
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figuranten bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla.
9a. Lek 2
Leklust
Leker ej. Leker ej, men visar intresse. Leker - startar långsamt, men blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b. Lek 2
Gripande
Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt, hugger föremålet.
10. Skott Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd. Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser/avstår skott.


*    *    *

Sacko är nu L-testad med följande resultat:

Gjord i Revinge den 14/1 - 01
Testledare: Glenn Andersson

 

Tillgänglighet Tillgänglig, öppen.
Tar kontakt när anledning finns
Nervkonstitution Måttligt nervfast
Kamplust Stor
Intensiv, rejäl tyngd, belastningsbar
Hårdhet Något vek
Kommer ihåg, enstaka undvik, lagrar ej
Temperament Livlig
Uppmärksam anpassar sig.
Dådkraft Måttlig
Skärpa Måttlig
Avpassad, ej kvarstående
Skottfasthet Skottfast, ingen reaktion
Försvarslust Måttlig
Svarar målmedvetet, står oftast emot, svarar rätt över hela linjen
Summa

235

Motivering/Kommentarer:

Stor rejäl hund trots sin unga ålder.
Har en rejäl arbetskapacitet i sin kamplust som lär räcka långt utan att behöva utveckla aggressions-bitarna.
Hunden ger ett moget intryck trots sin ungdom och oerfarenhet.
Hunden ger ett positivt intryck, bör driftutvecklas med försiktighet, men verkar hanterbar och förig.
Hunden har resurser som behövs för tjänstebruk både i polisiärt och väktarbruk.*    *    *

Protokoll Korning - mentaldel

Gjord på OG Alvesta den 14/4 - 02
Korningsdomare: Gun Ståhl Rooth &  Urban v. Krusenstjerna


Korningsresultat

Tillgänglighet Tillgänglig, öppen Försvarslust Liten
Kamplust, jakt Stor Nervkonstitution Nervösa tendenser +1
Kamplust, social Måttlig Hårdhet Vek
Temperament Livlig Dådkraft Måttlig
Skärpa Liten utan kvarstående aggressivitet Skottfasthet Skottfast
Summa 162


Webmazter ---> *zzzniper*
Copyright©Rottmore's Kennel

2010-08-14

 rottmores.kennel@telia.com